Kategorie: Archesauria 1 oz Silber, Coelophysis 2020 Aktionspreis: 79,- €